Záručné podmienky a reklamačný poriadok

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú súčasťou všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) a obsahujú definície použité vo VOP a odkazy na VOP.

2 Záručné podmienky a reklamačný poriadok

2.1 Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že ním zakúpený tovar je v zhode so Zmluvou. To znamená, že Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Zmluvou, ním alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

2.2 Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak však nie je na tovare  uvedený dátum spotreby, v takom prípade záručná doba trvá iba do dátumu spotreby. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

2.3 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Reklamáciu je Spotrebiteľ oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania môže Spotrebiteľ emailom zaslať fotografiu reklamovaného tovaru Spotrebiteľovi, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a výsledku v reklamačnom konaní. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný preukázať pôvod tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň je Spotrebiteľ povinný opísať, ako sa vada prejavuje.

2.4 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby vadu Predávajúci bez zbytočného odkladu odstránil. Namiesto odstránenia vady môže Spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady Predávajúci vždy môže vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

2.5 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Spotrebiteľ aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

2.6 Spôsob vybavenia reklamácie určí a reklamáciu vybaví Predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

2.7 Pri uplatnení reklamácie vydá Predávajúci Spotrebiteľovi písomné potvrdenie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Spotrebiteľovi písomný doklad.

2.8 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave kuriérom, je Kupujúci povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie je Kupujúci povinní prevziať. O doručení poškodeného tovaru je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho.

2.9 Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, Predávajúci nebude od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

2.10 Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok Spotrebiteľ zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením Spotrebiteľ preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Predávajúci uhradí Spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu Predávajúci nezamietne.

2.11 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.

2.12 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy bol Spotrebiteľ povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

2.13 Spoločne s tovarom môže byť Spotrebiteľovi dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.

2.14 Pre zodpovednosť za vady a záruky za akosť tovary vo vzťahu s Kupujúcim Podnikateľom sa postupuje podľa ustanovení obchodného zákonníka.