Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou RECONSTRUCTA s. r. o., so sídlom Tokajícka 16, 821 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd Prešov, odd.: Sro, vložka č.: 19764/P, IČO: 43 988 393, DIČ: 2022547758, IČ DPH: SK 2022547758, email: eshop@lukvin.sk (ďalej len „Predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „Kupujúci“), ktoré vznikajú v súvislosti s objednávkou tovaru z ponuky v internetovom obchode www.lukvin.sk (ďalej len „Internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „Zmluva“). Predávajúci a Kupujúci (Predávajúci a Kupujúci ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“ a každá z nich samostatne ako „Zmluvná strana“) sa písomne v Zmluve môžu dohodnúť na odchylnej úprave od VOP. Takéto odchýlne dohody majú prednosť pred ustanoveniami VOP.

1.2 Kupujúcim môže byť buď (i) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „Spotrebiteľ“) alebo (ii) akákoľvek iná osoba (ďalej len „Podnikateľ“). Podnikateľom môže byť najmä (a) osoba zapísaná v obchodnom registri, (b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, (c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov a (d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

1.3 Tieto VOP sa aplikujú na uzatváranie všetkých Zmlúv medzi Predávajúcim a Kupujúcim realizovaných na diaľku.

1.4 Zmluva je uzatvorená na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a je možné ju uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5       Pre vylúčenie pochybností sa ustanovenia článku 8 a 9 VOP sa vzťahujú na Kupujúcich fyzické osoby a sú aplikovateľné aj v predzmluvnom vzťahu, t.j. v čase, kedy ešte nevznikol medzi nimi a Predávajúcim zmluvný vzťah. Tieto ustanovenia sa aplikujú aj na iné fyzické osoby, ktoré napríklad navštívia Internetový obchod, avšak neuzatvoria s Predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej len „Návštevníci Internetového obchodu“).

2. Objednanie Tovaru

2.1 Na Internetovom obchode ponúka Predávajúci tovar na predaj. Súčasťou každej ponuky tovaru je aj jeho názov, hlavné vlastnosti a informácia o spôsobe použitia. Súčasťou je tiež údaj o dostupnosti, celkovej cene v mene EUR, poplatkoch za dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Všetka prezentácia tovaru umiestnená na Internetovom obchode je informatívneho charakteru a nepredstavuje ponuku na uzatvorenie Zmluvy. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu, najmä ak ide o prípady uvedené v článku 3.1.

2.2 Objednanie tovaru vykoná Kupujúci tak, že stlačením tlačidla „Pridať do košíka” vloží vybraný tovar, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý má v úmysle zakúpiť, do košíka (ďalej len „Objednávka“). Kupujúci po vyplnení jeho identifikačných údajov, zvolení spôsobu dopravy a platby, bude oboznámený s konečnou cenou za nákup tovaru. Konečná cena zahŕňa cenu za vybraný tovar umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty, poplatky za dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Pred odoslaním Objednávky má Kupujúci možnosť Objednávku skontrolovať a meniť, najmä meniť obsah košíka, akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného tovaru, spôsobu a adresu dodania tovaru, spôsoby platby a fakturačné údaje. Kupujúci odošle Predávajúcemu Objednávku kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v Objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Kupujúci má kedykoľvek pred odoslaním Objednávky možnosť opraviť chyby, ktoré urobil.

2.3 Odoslaním Objednávky Kupujúci robí návrh Predávajúcemu na uzatvorenie Zmluvy.

2.4 Obdŕžanie Objednávky Predávajúci Kupujúcemu potvrdí emailom a to na emailovú adresu Kupujúceho. Doručením tohto emailu Kupujúcemu ešte nevzniká zmluvný vzťah. Zmluvný vzťah vzniká až v súlade s článkom  3 VOP. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky (množstva tovaru, výške ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

2.5 Objednaním tovaru Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu za tovar. Odoslaním objednávky Kupujúci ďalej potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP je Kupujúci dostatočným spôsobom pred zaslaním Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3. Uzatvorenie Zmluvy

3.1 Po doručení Objednávky Predávajúci skontroluje jej obsah, dostupnosť a aktuálnosť ceny tovaru u dodávateľa alebo výrobcu tovaru. Po kontrole Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie Objednávky na jeho emailovú adresu. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky je Zmluva uzatvorená. V prípade, že Predávajúci zistí u dodávateľa alebo výrobcu tovaru vyššiu cenu za tovar, ako bola uvedená na Internetovom obchode, prípadne nedostupnosť niektorého z objednaných tovarov, nepotvrdí Kupujúcemu prijatie jeho Objednávky, ale navrhne Kupujúcemu uzatvorenie novej Zmluvy v upravenej podobe. V prípade, že Kupujúci príjme takýto návrh na uzatvorenie novej Zmluvy, je takáto nová Zmluva uzatvorená v momente, kedy Kupujúci bezodkladne doručí Predávajúcemu jeho akceptáciu vo forme emailu. V prípade, že Kupujúci návrh na uzatvorenie novej Zmluvy neprijme, Predávajúci mu bezodkladne vráti cenu za tovar, ak mu ju Kupujúci medzičasom zaplatil.

3.2 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Zmluvy si hradí sám.

3.3 Zmluva bude počas jej platnosti a účinnosti a po primeranú dobu aj po tejto dobe elektronicky uložená u Predávajúceho. Zmluva bude Kupujúcemu dostupná na požiadanie.

3.4 Zmluva zaniká jej splnením, t.j. riadnym doručením tovaru Kupujúcemu. Zánik zmluvy nemá vplyv na trvanie práv Kupujúceho, ktoré majú platiť aj po jeho doručení, napríklad právo Spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy podľa článku 6 alebo právo Kupujúceho reklamovať vady Tovaru podľa článku  7.

4. Platobné podmienky

4.1 Cena tovaru zostáva v platnosti po dobu, po ktorú je zobrazovaná na webovej stránke Internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzatvoriť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Cena tovaru je uvedená v mene EUR vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov, s výnimkou poplatkov dopravu, prípadne za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok. Poplatky za dopravu Tovaru, poplatky za využitie iného spôsobu platby, ako je platobný prostriedok a prípadné ďalšie poplatky, ak existujú, nie sú zahrnuté v cene tovaru, a Kupujúcemu budú oznámené počas realizácie Objednávky a budú osobitne zahrnuté do celkovej konečnej ceny za tovar, ktorý sa Kupujúci zaväzuje uhradiť.

4.2 Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci môže zvoliť niektorý z nižšie uvedených spôsobov platby:

a) bezhotovostne platobnými kartami prostredníctvom platobnej brány GoPay; alebo

b) bezhotovostným prevodom na účet číslo IBAN: SK07 8330 0000 0026 0112 7620, SWIFT/BIC: FIOZSKBA.

4.3 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar vopred, a to ešte pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Prijatie platby Predávajúci potvrdí Kupujúcemu emailom.

4.4 V prípade bezhotovostného prevodu je kúpna cena splatná do troch dní od uzatvorenia Zmluvy, ak zálohová faktúra nestanoví dlhšiu lehotu.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby platobnými kartami alebo bezhotovostného prevodu je Kupujúci povinný pri uhradení kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo faktúry. Záväzok uhradiť kúpnu cenu je v takomto prípade splnený okamihom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.6 Predávajúci doručí Kupujúcemu faktúru spolu s tovarom.

5. Dodacie podmienky

5.1 Informácia o dostupnosti tovaru a predpokladanom čase doručenia tovaru Kupujúcemu je uvedená na Internetovom obchode pri popise tovaru a je tiež Kupujúcemu oznámená emailom pri prijatí jeho Objednávky.

5.2 Ak má tovar označenie „Na sklade“, tovar je fyzicky u Predávajúceho na sklade a bude odovzdaný kuriérovi vo väčšine prípadov do dvoch pracovných dní od prijatia platby na účet Predávajúceho.

5.3 Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak. Takouto inou dohodou je napríklad dlhšia informácia o dostupnosti tovaru a o predpokladanom čase doručenia zverejnená na Internetovom obchode, s čím Kupujúci pri objednaní tovaru súhlasí.  Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety a nedodá tovar ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej mu Kupujúcim, má Kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť.

5.4 Tovar bude doručený Kupujúcemu do vlastných rúk na adresu uvedenú Kupujúcim buď kuriérom Predávajúceho alebo spoločnosťou ReMax Courier Service, spol. s r.o., Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava. Po dohode Zmluvných strán si Kupujúci môže zvoliť osobné prevzatie tovaru. O predpokladanom čase doručenia Predávajúceho informuje kuriér. V prípade osobného prevzatia sa o čase a mieste osobného prevzatia Kupujúci informuje na telefónnom čísle Predávajúceho.

5.5 Objednaný tovar je Kupujúci povinný prevziať a pri prevzatí zásielku riadne prezrieť a skontrolovať. Prevzatie tovaru Kupujúci potvrdí písomne na dodacom doklade. Kupujúci je ďalej povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť kuriérovi a Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu nemusí Kupujúci zásielku od kuriéra prevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti prepravy a dodania. Ak nepreukáže Kupujúci opak, má sa za to, že tovar bol doručený neporušene.

5.6 Zásielky, ktoré sa Predávajúcemu vrátia ako nevyzdvihnuté, sú zasielané znovu len na vyžiadanie Kupujúceho, a v takom prípade je Kupujúci vždy povinný uhradiť náklady spojené s následným skladovaním doručovaním tovaru, aj s opakovaným. Výšku poplatku ustanovuje osobitný predpis, prípadne dohoda medzi Zmluvnými stranami.

5.7 O odoslaní tovaru Predávajúci informuje Kupujúceho emailom.

5.8 Tovar bude Kupujúcemu doručený vo väčšine prípadov do dvoch pracovných dní od odovzdania kuriérovi, ak sa Kupujúci s kuriérom nedohodne na inom termíne doručenia. V prípade osobného prevzatia tento termín prevzatia závisí od dohody Zmluvných strán. V prípade, že tovar v dohodnutom termíne Kupujúci neprevezme alebo ho nie je možné doručiť z iných dôvodov na strane Kupujúceho, a to ani opakovane v náhradnom termíne, tovar bude vrátený späť Predávajúcemu.

5.9 Predávajúci doručuje tovar len na území Slovenskej republiky, ak sa s Zmluvné strany v individuálnom prípade nedohodnú inak. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené na Internetovom obchode platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

5.10    Ak má Predávajúci tovar odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že tovar bol odovzdaný v čase, keď bol odovzdaný na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

5.11    Prevzatím tovaru prechádza na Kupujúceho vlastníctvo kúpeného tovaru. Pred odovzdaním nadobúda Kupujúci Podnikateľ vlastnícke právo k prepravovanému tovaru, keď získa oprávnenie nakladať so zásielkou. Vlastnícke právo k tovaru však nikdy neprechádza na Kupujúceho skôr, ako bude zaplatená celá kúpna cena.

6. Odstúpenie od Zmluvy

6.1 Od Zmluvy má Spotrebiteľ možnosť odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak Oznámenie o odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľ odoslal Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.

6.2 Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom okamihom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (a) tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak (b) sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa (c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.3 Ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy, Zmluva sa od začiatku ruší, a ruší sa aj každá doplnková zmluva súvisiaca so Zmluvou, od ktorej Spotrebiteľ odstúpil.

6.4 O svojom rozhodnutí odstúpiť od Zmluvy Spotrebiteľ informuje Predávajúceho jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným na adresu Predávajúceho alebo emailom  (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od Zmluvy“). Na tento účel môže Spotrebiteľ tiež použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý si môže stiahnuť z Internetového obchodu po kliknutí na nasledovný odkaz http://www.lukvin.sk/formular-na-odstupenie-od-kupnej-zmluvy a ktorý je Spotrebiteľovi zaslaný ako príloha VOP. Prijatie odstúpenia od Zmluvy Predávajúci potvrdí Kupujúcemu emailom.

6.5 Po odstúpení je Spotrebiteľ oprávnený odovzdať tovar Predávajúcemu osobne alebo zaslaním na adresu Predávajúceho. Tovar by mal byť v pôvodnom obale, pokiaľ je to možné, alebo obale, ktorý zabráni jeho poškodeniu pri preprave, v úplnom stave, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo dodané spoločne s tovarom. Pôvod tovaru Kupujúci preukáže priložením dokladu o kúpe a záručného listu (ak je k tovaru dodávaný) alebo iným dokumentom, ktorý preukazuje uzavretie Zmluvy.

6.6 V prípade odstúpenia od Zmluvy Predávajúci vráti Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ak takéto náklady vznikli, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Platby Predávajúci vráti Spotrebiteľovi rovnakým spôsobom, akým Spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

6.7 Pri odstúpení od Zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako je tovar doručený Predávajúcemu alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihneme osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.8 Tovar je Spotrebiteľ povinný zaslať späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe ním poverenej na prevzatie tovaru najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ tovar odovzdal na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.9 Pri odstúpení od Zmluvy Spotrebiteľ znáša iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo ním poverenej osobe na prevzatie tovaru.

6.10 Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie jeho vlastností a funkčnosti.

6.11 Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemožno od Zmluvy odstúpiť, predmetom ktorej je:

a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6.12 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý Spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Spotrebiteľ uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom tohto darčeku platnosť a účinnosť, a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.13 Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od Zmluvy odstúpiť, ak nastanú okolnosti, ktoré bránia Predávajúcemu v dodaní tovaru Kupujúcemu za podmienok dohodnutých v Zmluve, napríklad nedostupnosť tovaru u výrobcu alebo dodávateľa, prípadne zmena ceny tovaru. O tejto skutočnosti je Predávajúci čo najskôr po zistený povinný informovať Kupujúceho a vrátiť mu kúpnu cenu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

7.1 Predávajúci zodpovedá Spotrebiteľovi za to, že ním zakúpený tovar je v zhode so Zmluvou. To znamená, že Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Zmluvou, ním alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy tovaru očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Predávajúci ďalej zodpovedá za to, že tovar zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.2 Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak však nie je na tovare  uvedený dátum spotreby, v takom prípade záručná doba trvá iba do dátumu spotreby. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.

7.3 Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Spotrebiteľom. Reklamáciu je Spotrebiteľ oprávnený uplatniť zaslaním reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Ešte pred zaslaním reklamovaného tovaru a začatím reklamačného konania môže Spotrebiteľ emailom zaslať fotografiu reklamovaného tovaru Spotrebiteľovi, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu tovaru a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe a výsledku v reklamačnom konaní. Pri reklamácii je Spotrebiteľ povinný preukázať pôvod tovaru, napríklad faktúrou, záručným listom, pokiaľ bol k tovaru priložený, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň je Spotrebiteľ povinný opísať, ako sa vada prejavuje.

7.4 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby vadu Predávajúci bez zbytočného odkladu odstránil. Namiesto odstránenia vady môže Spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady Predávajúci vždy môže vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

7.5 Ak ide o takú vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má Spotrebiteľ aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.6 Spôsob vybavenia reklamácie určí a reklamáciu vybaví Predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7.7 Pri uplatnení reklamácie vydá Predávajúci Spotrebiteľovi písomné potvrdenie. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Spotrebiteľovi písomný doklad.

7.8 V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave kuriérom, je Kupujúci povinný s týmto kuriérom spísať záznam o poškodení prepravovaného tovaru a dodaný tovar nie je Kupujúci povinní prevziať. O doručení poškodeného tovaru je Kupujúci povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín od doručenia, informovať Predávajúceho.

7.9 Ak Spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, Predávajúci nebude od Spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

7.10 Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže Spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok Spotrebiteľ zašle na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením Spotrebiteľ preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže Spotrebiteľ reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Predávajúci uhradí Spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu Predávajúci nezamietne.

7.11 Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním tovaru.

7.12 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď po skončení opravy bol Spotrebiteľ povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

7.13 Spoločne s tovarom môže byť Spotrebiteľovi dodaný aj záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra.

7.14 Pre zodpovednosť za vady a záruky za akosť tovary vo vzťahu s Kupujúcim Podnikateľom sa postupuje podľa ustanovení obchodného zákonníka.

8. Ochrana osobných údajov

8.1 Nižšie uvedené ustanovenia sa vzťahujú na Kupujúcich a Návštevníkov internetového obchodu, ktoré sú fyzickými osobami.

8.2 Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu informácií poskytnutých počas uzatvárania Kúpnej zmluvy (meno, priezvisko, doručovacia a fakturačná adresa, email, telefónne číslo) ako aj ďalších informácií súvisiacich so Zmluvou, a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Spracovanie podľa predchádzajúcej vety zahŕňa aj spracovanie na účely doručenia tovaru Kupujúcemu prostredníctvom externého kuriéra, ktorému môžu byť za týmto účelom poskytnuté osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu (meno, priezvisko, doručovacia adresa a telefónne číslo). Bez poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov nie je možné uzatvoriť Zmluvu.

8.3 Ak s tým Kupujúci alebo a Návštevník Internetového obchodu prejaví súhlas, je Predávajúci až do odvolania súhlasu oprávnený spracúvať jeho osobné údaje aj na účely zasielania newslettra a iné marketingové účely vrátane zasielania informácií o nových tovaroch a zliav. Súhlas je možné odvolať akýmkoľvek oznámením Predávajúcemu a v prípade správ doručovaných emailom aj odhlásením sa pri každej doručenej emailovej správe. Kupujúci a Návštevník Internetového obchodu potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.4 Osobné údaje Kupujúceho a Návštevníka Internetového obchodu Predávajúci nebude poskytovať tretím osobám bez jeho súhlasu, s výnimkou prípadov ustanovených v osobitných zákonoch, alebo v potrebnom rozsahu subdodávateľom Predávajúceho, napríklad účtovným poradcom. Keďže zoznam subdodávateľov sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu verziu Predávajúci poskytne Kupujúcemu a Návštevníkovi Internetového obchodu na základe jeho žiadosti. Kupujúci však súhlasí, že Predávajúci môže poskytnúť jeho emailovú adresu spoločnosti Heureka Shopping s.r.o, sídlom Karolinská 650/1, 186 00  Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727, DIČ: CZ02387727, ako prevádzkovateľovi portálu www.heureka.sk, a to výhradne na účely vygenerovania e-mailu s dotazníkom v rámci programu Overené zákazníkmi. Prostredníctvom dotazníka je možné získať reakciu Kupujúceho na Predávajúceho a publikovať ju na portál www.heureka.sk a týmto spôsobom následne skvalitňovať služby Predávajúceho.

8.5 Aby Predávajúci zlepšil používateľskú skúsenosť Kupujúcich a Návštevníkov Internetového obchodu, môže doň integrovať odkazy na stránky a aplikácie tretích subjektov, napríklad na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako je Facebook alebo Youtube. Kupujúci a Návštevník Internetového obchodu by mali mať na pamäti, že zdieľaný obsah alebo ich komentáre môžu byť verejne prístupné. Za spôsob, akým tieto stránky a aplikácie nakladajú z ich osobnými údajmi nenesie Predávajúci  zodpovednosť. Pre viac informácií o tom, ako tieto stránky spracúvajú osobné údaje by Kupujúci a Návštevník Internetového obchodu mali navštíviť ich pravidlá ochrany osobných údajov.

8.6 Takmer vždy osobné údaje Predávajúci spracúva v rámci Slovenska, prípadne v iných členských štátoch Európskej Únie. Osobné údaje však Predávajúci môže spracúvať aj v tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, s čím Kupujúci a Návštevník Internetového obchodu súhlasia.

8.7 Ochrana súkromia je pre Predávajúceho kľúčová, preto vyvíja maximálne úsilie na to, aby osobné údaje chránil, napríklad pred zničením, stratou, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Za týmto účelom spolupracuje so spoločnosťami, používa IT vybavenie a aplikácie, ktorým plne dôveruje v tom, že rovnako zabezpečujú ochranu osobných údajov Kupujúceho a Návštevníka Internetového obchodu.

8.8 Kupujúci a Návštevník Internetového obchodu majú práva najmä kedykoľvek na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, (ii) informáciu o spracúvaní jeho osobných údajov (iii) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, (iv) zoznam spracúvaných osobných údajov, (v) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (vi) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (vii) likvidáciu jeho osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona, (viii) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Kupujúci a Návštevník Internetového obchodu má tiež právo na základe písomnej žiadosti u Predávajúceho namietať voči (i) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii) poskytovaniu jeho osobných údajov na účely priameho marketingu.

9. Cookies

9.1 Tak, ako takmer každá iná webová stránka, aj na stránkach Internetového obchodu Predávajúci používa cookies.

9.2 Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú informácie, ktoré sa uložia do webového prehliadača počítača a iného mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet) Kupujúceho a Návštevníka Internetového obchodu keď navštívi Internetový obchod. Cookies sú potom odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tohto alebo iného portálu, ktorý tieto cookies rozoznáva.

9.3 Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú webovým stránkam rozoznať mobilné zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo túto stránku. Umožňujú tiež zapamätať si preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa webová stránka používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

9.4 Na Internetovom obchode Predávajúci používa aj cookies tretích strán, napríklad Google analytics a Facebook. Viac informácií o týchto cookies návštevník Internetového obchodu  získa na stránkach spoločnosti Google alebo Facebook.

9.5 Na používanie Cookies je Kupujúci a Návštevník internetového obchodu upozornený pri prvej návšteve Internetového obchodu oznámením v hornej časti. Pokračovaním v používaní Internetového obchodu Kupujúci, ako aj ostatní Návštevníci internetového obchodu prejavujú súhlas s uložením a používaním cookies. Ak s uložením a používaním cookies Kupujúci alebo Návštevník Internetového obchodu nesúhlasí, svoje preferencie môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Kupujúci a Návštevníci Internetového obchodu by mali mať prosím na pamäti, že zmenou preferencií sa môže ich užívateľská skúsenosť zhoršiť a v niektorých prípadoch nemusí byť technický možné urobiť Objednávku.

9.6 Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené v prehliadači Kupujúceho alebo Návštevníka Internetového obchodu a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na stránke www.allaboutcookies.org (v angličtine).

10. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

10.1 Ak nie je Spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

10.2 Ak Predávajúci na žiadosť Spotrebiteľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Spotrebiteľ podľa §3 ods. 6 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo, za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.3 Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína návrhom Spotrebiteľ, ktorý može podať písomne v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže využiť formulár, ktorý je dostupný na webovom sídle subjektu alternatívneho riešenia sporov.

10.4 Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

10.5 V prípade cezhraničného sporu má Spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

10.6 Spotrebiteľ má tiež právo na mimosúdne riešenie prípadného sporu vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré môžete začať on-line prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov on-line (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/).

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré nie sú upravené v Zmluve, sa v prípade, že je Kupujúci Spotrebiteľom, riadia najmä občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa a v prípade, že Kupujúci nie je Spotrebiteľom, ale Podnikateľom, sa vzťahy medi nimi riadia najmä obchodným zákonníkom. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovenia týchto VOP, v ktorých sa spomína Spotrebiteľ, aplikujú len na vzťahy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom a nie na vzťahy medzi Predávajúcim a Podnikateľom, ide najmä o článok 6, 7 s výnimkou článku 7.14, a článok 10.

11.2 Ak vzťah založený touto Zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.3 Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy neplatné alebo neúčinné, Zmluvné strany sa zaväzujú doplniť Zmluvu o také ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmeny a doplnenia Zmluvy musia mať písomnú formu.

11.4 Orgánom dozoru v oblasti živnostenského podnikania je Okresný úrad Prešov, Odbor živnostenského podnikania, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov. Orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Orgánom dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa je Inšpektorát Slovenskej Obchodnej Inšpekcie pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1.

11.5 V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností, podnetov alebo žiadostí o nápravu sa Kupujúci môže kedykoľvek obrátiť na Predávajúceho, napríklad emailom na eshop@lukvin.sk.

11.6 Znenie týchto VOP môže Predávajúci kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Internetového obchodu a rušia sa tým dovtedy platné VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti Kupujúceho vzniknuté pred účinnosťou nových VOP.

11.7 VOP sú kedykoľvek dostupné na adrese www.lukvin.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ a sú Kupujúcemu zaslané tiež v prílohe emailu, ktorým mu Predávajúci potvrdí prijatie jeho Objednávky.

11.8 Tieto VOP sú platné a účinné od 1.11.2017.